กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขต ปราจีนบุรี

 • ณปภัช รัตนภานพ

  นักวิชาการศึกษา

  ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)

 • ปนัดดา กุลจันทร์

  พยาบาล

  พย.บ. (พยาบาล)

 • ธนกฤต บุตรอากาศ

  นักวิชาการศึกษา

  คศ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
  ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  บธ.บ. (การตลาด)

 

Link