กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

 • ณัฐพร ปิยวิทยาการ

  นักวิชาการศึกษา

  ศศ.ม.(สังคมวิทยาประยุกต์)

  ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

 • พยุงศรี ดิดสินลา

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  วศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

 • ธัญนันท์ แก้วประภา

  นักวิชาการพัสดุ

  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

 • พรทิพย์ กองแก้ว

  นักวิชาการศึกษา

  บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

 • ขวัญสิริณภรณ์ ฤกษ์ใหญ่

  นักวิชาการศึกษา

  บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

 • พิษณุ จารเขียน

  ช่างเทคนิค

  วท.บ. (ก่อสร้าง)

 • จารุณี ร่มโพรีย์

  พนักงานบริการ

   

 

Link