กลุ่มงานบริการสุขภาพ

 • พัทยา หวานแก้ว

  พยาบาล

  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  พย.บ. (พยาบาล)

 • บังอร รัตนศรี

  พยาบาล

  (วิชาพยาบาลศาสตร์)

 • ศุภรี รอดสิน

  นักสังคมสงเคราะห์

  ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
  ศศ.บ. (จิตวิทยา)

  • จันทภรณ์ ก๋าใจ

   นักวิชาการศึกษา

   ค.อ.บ. (โภชนาการ)

 • ประไพภร สุขสม

  นักวิชาการศึกษา

  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์)

 • จุฑารัตน์ รังสิมันตุชาติ

  นักวิชาการศึกษา

  บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

 • ปิยทัศน์ สุขสวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหารและบริการ)

  • สมบัติ อ่อนทรัพย์

   ช่างเทคนิค

 • ธนภรณ์ ปิ่นทอง

  พนักงานบริการ

  ปวส. (การบัญชี)

 • ทองอยู่ ใครชม

  พนักงานขับรถ

  ป.4

 

Link