กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

 • วราภรณ์ นุ่มประเสริฐ

  นักวิชาการศึกษา

  กศ.บ. (บริหารการศึกษา)

 • คารมย์ สินนอก

  นักวิชาการศึกษา

  วท.บ. (การฝึกและจัดการกีฬา)

 • พิศาล บุตรชาติ

  นักวิชาการศึกษา

  วทบ. (วิทยาศาสตร์กีฬา)

 • รัฐธนินท์ ยิ่งศิริ

  นักวิชาการศึกษา

  ศวศ.บ.(เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ)

 • ชรินทร แท่นหยู

  นักวิชาการศึกษา

  บธ.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

 • อรรถพล รักดี

  นักวิชาการศึกษา

  คอ.บ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • สิทธา แซ่โค้ว

  นักวิชาการศึกษา

  วท.บ สถิติประยุกต์

 • อลงกรณ์ กลิ่นทรัพย์์

  ช่างเทคนิค

  ปวส. (พละศึกษา)

 • ปรีชา ศรีโหมด

  พนักงานสถานที่

  ม.3

Link