กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา

 • ปนัดดา แส้ทอง

  นักวิชาการศึกษา

  ศศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

 • ชิตพล วิมานจันทร์

  นักวิชาการศึกษา

  วท.บ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)

 • นรินทิพย์ เมฆาสวัสดิ์

  นักวิชาการศึกษา

  นบ. (นิติศาสตร์)

 

Link