กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา

 • นาฎยา เอี่ยมรัมย์

  นักวิชาการศึกษา

  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 • พูนศรี วิภูศิริคุปต์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  อ.บ. (ภาษาจีน)

 • รสริน จินดาโชติ

  นักวิชาการศึกษา

  บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

 • ธวัชชัย ชัยภูมิ

  นักวิชาการศึกษา

  คอ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)

 • ปิยะพัชร โพธิ์เขียว

  ผู้ปฏิบัติงาน

  ปวส.

 

Link