กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 • จามีกร พนาวสันต์

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
  ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)

 • เรือนทิพย์ ทองใบ

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 • พรทิพย์ พูนสกุล

  นักวิชาการศึกษา

  ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 • ณัฏฐา ทับทอง

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  ศศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
  ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)

  • ณีรนุช แจ่มจำรัส

   นักวิชาการศึกษา

   ศล.บ. (ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์)

Link