กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขต ระยอง

 • เดชาชัย แบ่งสันเทียะ

  นักวิชาการศึกษา

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ)

 • พันทิพา จารนัย

  พยาบาล

  พย.บ. (พยาบาล)

  (สังกัดกลุ่มงานบริการสุขภาพ)

 • พัชญา แบ่งสันเทียะ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นบ.นิติศาสตร์บัณฑิต

  (สังกัดกลุ่มงานบริการสุขภาพ)

 

Link